Introduktion til strat-plan

MBA - Midland Business Academy

  • One
  • Two
  • Three
  • Four
  • Five
  • Six

Strategisk planlægning – Business Process Reengineering

Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6

1. Kursusbeskrivelse Kurset er tilrettelagt således at man sikrer at indhold og udformning går i bredden og dybden og er up-to-date! Undervisningen kan målrettes yderligere ved at man evt. samler deltagere fra to til tre relevante organisationer eller virksomheder, så fælles problemstillinger diskuteres og bearbejdes.

Kurset tager udgangspunkt i en række konkrete situationer fra deltagernes egen arbejdssituation. Med udgang i en afdækning af behov og ønsker, er det målet med kursusrækken, at søge at trække en rød tråd mellem de introducerede begreber og modeller indenfor BPR og moderne organisations- og markedskommunikation.

Undervisningsformen er baseret på en aktiv dialog mellem deltagerne, undervisere og kursusleder. På en måde så der skabesbasis for et motiverende engagement gennem hele forløbet.

Undervisningen er bygget op omkring emne-moduler orienteret mod en eller flere gennemgående opgaver. Opgavebehandlingen fungerer som rammefor både gruppe og hjemmearbejde. Ved hjælp af problemstillinger der ligner dem fra deltagernes egen virksomhed, er det målet at simulere og overføre situationer fra deltagernes egen arbejdsdag og arbejdserfaring, således at deltagerne gennem indsigt og forståelse lærer at anvende moderne planlægningsteknikker i deres daglige arbejde.

Opgaverne struktureres som en organisation eller virksomhed, som organisatorisklægger sig tættest mulig op ad de betingelser, der er gældendefor deltagernes egen virkelighed. Virksomheders organisation, produkterog tjenester, kunde og indtjeningsgrundlag kombineres med det stofområde som det enkelte model behandler.

Fordelen ved de gennemgående case-opgaver er at de enkelte molulersstofområder og discipliner kædes sammen til en integreret helhed. Opgaverne er som case-arbejde vigtige led i undervisningen, idet de gennem forløbet anvendes som simuleringsmodeller.

Målet med kursusrækken:

* at give deltagerne en forståelse for omfang og karakter af de arbejdsopgaver, der er forbundet med BRP, strategisk planlæning, praktisk markedsføring og kommunikation.

* at give deltagerne værktøj i form at begreber og modeller til brug ved strategiske ledelsesbeslutninger.

* at give deltagerne træning i overblikskabelse og beslutningstagenog styrke deltagernes forståelse for betydningen af omverdenens samspi med virksomheden.

* at træne deltagerne til at tackle forandring. Fra en undervisningsform orienteret mod viden, færdigheder og holdninger, sigtes mod en undervisning orienteret mod problemidentifikation og -løsning, beredskab, omstillingsevne, fleksibilitet, evnen til at lære og udvikle sig selv og styre egetprojekt.

1.1. BLOK A: Introduktion til BRP og planlægningskonceptet I dette indledende modul bringes deltagerne på samme niveau med hensyn til den teoretiske viden. Udover at at være en åbning mod det samlede problemkompleks udarbejdes målsætning for undervisningen: bibringe deltagerne forudsætning og viden der skal til for at udarbejdestrategisk ledelse, markedsføring og kommunikation.

Modulets emner:
Markedsførings og afsætningsbegreber: Virksomheden, markedet ,efterspørgsel og konkurrenterne. Introduktion til generel parameterteori. Informationsteori, indsamling af primære og sekundære data.

Gennemgang af planlægningskonceptet. Trin i planlægningen. Procesorientering. Indfaldsvinkler, metode og analyseovervejelser.

Strategi, ledelse og organisation. Ledelsesproblemer i forbindelse med koordinering af aktiviteter og mål. Ledelse som proces og samspil mellem ledere og medarbejdere. Motivationssystem, belønnings ogsanktionspolitik. Udadvendte ledere. Ledelsesniveauer og problemløsningsniveauer. Virksomhedens interessegrupper.

Idegrundlag, projektbeskrivelse og fastlæggelse af udviklingsretning og målsætning. Sammensætning af politikker. Mål og målestokke.

Problemer på markedet, indtrængning på nye markeder. Erobre konkurrencemæssige fordele.

* Deltagernes hidtidige erfaringer, motivation belyses. Deltagernesegen virksomheds brug af forskellige ledelsesteknikker. Deltagerne præsenteres og lærer hinanden at kende. Introduktion til den gennemgående opgave og gruppesammensætning. Grupperne formulererproblemfelter og udvikler intern tids- og handlingsplan.

1.2. BLOK B: Markedsbeskrivelse og situationsanalyse
Opfølgning af første modul og gennemgang af hjemmeopgave.

Modulets emner:
Markedsdefinition og situationsanalyse. Salgskoncept vs. marketingstingkoncept.
Virksomhedens interessegrupper. Interessentmodel. Konkurrencesituation. Porters model. Branchestrukturer. Konsumentmarkedet, det industrielle og service/offentlig sektor. Organisationerne i omverdenen.

Valg af strategi. Ansoffs vækstmodel. Sammensætning af produktportefølje. McKinsey og BCG-nodellerne. Produktets livscyklus. Adoptions og diffusionsprocesser. Forbrugerprofiler, demografi og psykografi. Attityder og valgkriterier. Beslutninger, social klasse og forbrugeradfærd.

1.3. BLOK C: Markedskommunikation
Modulets emner:

Markedsanalyse: anvendelse og muligheder, undersøgelser og metoder, mangler ved markedsanalyse, fortolkning og forståelse af analyser, tabeller og konklusioner.

Konkurrentanalyse, systematiseringsmodel for konkurrentadfærd og markedsposition.

Her gennemgås endvidere forskellige modeller og begreber som afprøves på en række opgaver: modeller og teorier for effektiv markedskommunikation, målrettet markedsføring for henholdsvis konsument og det industrielle marked. Anvendelse af markedskort. Produkt og mærkekendskab. Produktsemiotik.

Segmentering og strategivalg. Målsætning og positionering. Medievalg. Kreativ strategi. Pre og post-tests af appelstruktur. Kontrol og responsfunktioner. Socialpsykologisk teori. Kommunikation og semiologi. Annonce og budskabstypologisering.

* Deltagernes virksomheds anvendelse og brug af markedsanalyser, kreativstrategi, virksomhedskultur.

1.4. BLOK D: Markedsføringsplan
Modulets emner:
Beslutninger i virksomheden. Virksomheden som organisatorisk system. Synliggørelsen af de konkurrencemæssige fordele, kvalitetsøgningog styring. Servicevirksomheden og synliggørelse af kvalitet. Eksternrådgivning og virksomhedskonsulenter. Markedsføringsplan medbudget.

Tilpasning af økonomi, medarbejderressourcer, produktdistribution og leverancesystem til den valgte strategi. Retræte-planer.

Ansættelse af personale. Rekutteringsstrategi. Økonomiskekonsekvenser belyst i planer og budgetter. Økonomisk forecasting. Etablering af 1års. tentative kommunikationsbudgetter. Etablering af kommunikations og informationssystemer. Måling af “performance”.Flow-chart. Anvendelse af EDB- og Webteknologi til økonomisk styring og kontrol.

* Her arbejdes i grupper omkring deltagernes egen virksomhed eller eget projekt. Afdækning af nye muligheder.

1.5. BLOK E: Planlægning, jura og kontrol
Her bindes alle modulerne sammen til en helhed ved hjælp af modelgennemgang. En model for strategisk planlægning og styring samt en model formarkedsføringsplanlægning. Med fokus på konkrete handlingsforslag, økonomi og rentabilitet, som vigtige dele af denne proces.

Områdets relevante jura gennemgås. Rapport-outline. Kontrolchecklister.

* Det gennemgående stof integreres i deltagernes egen arbejdsdag.