Modelstruktur

Modelstruktur

Bag de ni personlighedstyper som modellen præsenterer står3 overordnede funktioner og grundholdninger, symboliseret ved modellens indre trekant, henholdsvis det “mentale, intellektuelle center”, det “følelsesmæssigecenter omkring hjertet”, og det “fysiske, bevægelse, energi og instinktcenter”. De tre hovedtypologier repræsenteres af typerne 3 – 6 -9 og punkterne på hver side af er variationer over disse, som henholdsvisudad- og indadvendt variant. Varianterne symboliseres ved modellens 6 øvrigepunkter. Det vil sige at f. eks. punkt 3s varianter er 2 og 4 vil delepunkt 3s hovedaktivitet: Image og følelser, som henholdsvis udad-og indadvendt variant.

Den mentale center/triade repræsenteret gennem punkterne 5, 6,7, som er grupperet i venstre side af modellen markerer tre forskelligestrategier til at overkomme angst i barndommen. Fikseringen ligger i det”mentale liv”, som benyttes til at beskytte sig mod trusler fra omverdenen.Kernen i det mentale er “paranoia/skizofreni” og i det følelsesmæssige”angst”. Punkt 7) planlægger altid hvad der skal gøres oger aldrig helt tilfreds med udfaldet, manipulerer med nuet såledesat fremtiden bliver perfekt og lever op til idealerne, udadvendt frygt,aggressiv, ser egentlig ikke ud til at nære frygt, frygt opløsesi behagelige muligheder, forvirret skuespilleri som hindrer følelsesmæssigkontakt, kompenserer ved at planlægge fremtidige aktiviteter. Punkt6) konstant ængstelig og søger efter en stærk lederfor beskyttelse, tilpasset, angst projiceres ud på omgivelser. Punkt5) søger anonymitet, betragter fascineret livet fra et sikkert tilholdssted,men er for bange til selv at deltage, indadvendt frygt, frygt for at føle,samler information og viden for at beskytte sig og blive overvældetaf omverdenen, under pres trækker man sig tilbage, tænker istedet for at handle.

Det følelsesmæssige center/triade repræsenteres gennempunkterne 2, 3, 4, grupperet i højre side af modellen. De centraletemaer ligger i “følelser”, at få andre til at “elske” en.Stor afhængighed af andre, problemer “personificeres”. Har opgivetsine egne indre behov og ønsker for at modsvare det billede omverdenenforventer. Kernen i det mentale er “image” og i følelser “hvad følerjeg”. Punkt 2) har behov for en anerkendende omgangskreds og er afhængigaf andre for konstant ros, men kæmper hele tiden imod denne afhængighedfor at frigøre sig, tilpasset, udadvendt version, kræver kærlighed,fordi man er så hjælpsom og omsorgsfuld. Punkt 3) stræberefter en vigtig position med magt over andre, er utålmodig og lederefter effektive og hurtige metoder, følelser er fortrængt,vil elskes for det der produceres, aggressiv, mistroisk, manglende selvværd.Punkt 4) er aldrig tilfreds i nuet, ser altid frem mod en lykkeligere fremtid,venter på den rigtige løsning, den store kærlighed venterlige om hjørnet, indadvendt version, trækker sig tilbage,dramatiserer følelser, vil elskes fordi de hører til en særlig”elite”.

Det fysiske center/triade repræsenteres gennem punkterne 8, 9,1, grupperet øverst i modellen. Orienteret omkring konflikt mellemindivid og omverden, selvstændighed og det at blive kontrolleretaf andre. Konflikter dukker som trods op i udfordringer og magtkampe, ispørgsmål om at have kontrol, i tilhørsforhold, reaktionerpå tid og penge. Følelser er tegn på svaghed og førertil afhængighed, som så skaber vrede og vrede er ikke socialtacceptabelt og skal så undertrykkes. Kernen i det mentale er “selv-forglemmelse”,dvs. glemmer personlig prioritering, og i det følelsesmæssige”vrede”, der først registreres i kroppen. Punkt 8) er destruktivoverfor sig selv og andre ud fra en følelse af forurettethed, leveri en uretfærdig verden, og er meget opmærksom på hensigter,udsagn og handlinger, som rettes mod vedkommende og svarer hævnendeigen, aggressiv udadvendt vrede, som let kommer til udtryk. Punkt 9) lederudenfor sig selv efter en løsning, og gør egentlig ikke selvnoget for at udvikle sig, trækker sig væk, vrede som slumrer,passiv aggression, fanget mellem oprør og tilpasning. Punkt 1) kræverperfektion af sig selv og andre og er altid kritisk overfor sig selv forikke at være perfekt nok, tilpasset, indadvendt selv-retfærdigvrede.

Integration og desintegration

For at kunne differentiere de enkelte typers tanker og adfærdmere dynamisk benyttes en beskrivelse af typen under henholdsvis ro, afspændthedog under stress, en bevægelse mod integration eller desintegration.Bevægelsesretningen mod “desintegration” udgøres af punkterne1 – 4 – 2 – 8 – 5 – 7 – 1 samt 9 – 6 – 3 – 9. Bevægelsen mod “integration”1 – 7 – 5 – 8 – 2 – 4 – 1 samt 9 – 3 – 6 – 9. Hver personlighedstype ersåledes sammensat af tre aspekter: et dominerende, som virker underalmindelige omstændigheder, ens type; et aspekt som kommer frem underhandling, under stress; et aspekt som kommer frem i ikke stressfulde situationer,hvor man føler sig sikker. Hver type har således tre aspekter,som kommer frem under vekslende livssituationer. F. eks. hvis en 5: tænker-type,som normalt er stille og tilbagetrukken, kommer under stress, desintegrerer,bevæger vedkommende sig til punkt 7, og bliver mere udadvendt ogvenlig/desperat i et forsøg på at reducere stresssymptomerneved at få kontakt med folk. Når vedkommende er sikker, integrerer,bevæger sig mod “hjertet”, tenderer “tænkeren” at blive til8-bossen, som dirigerer andre og kontrollerer sit personlige rum.

Til at differentiere de enkelte typer yderligere taler man om en persons”vinge”. En 2’er kan f. eks. have en 1-vinge eller en 3-vinge. To 2’ereer således ikke ens, den ene læner sig måske op af en1’er, den anden læner sig op ad en 3’er. En 5’er kan have en 6-vingeeller en 4-vinge. Det gælder derfor i arbejdet med modellen om atidentificere sin personligheds type og sin “vinge” og afdække evt.modsætningsforhold.