8. Lederen

8. Lederen

Den magtfulde-ekspansive-diktatoriske-destruktive person. Krigeren.

Resume: Leder, selvsikker, kraftfuld, aggressiv, kan lide at dyste. Frygtog ønsker: at underkaste sig, at være selvsikker. Selvopfattelse:Jeg er magtfuld, selv-tilstrækkelig, jeg kan klare mig selv. Stolteog egocentriske, arrogante. Er destruktiv overfor sig selv og andre ud fraen følelse af forurettethed, lever i en uretfærdig verden oger meget opmærksom på uretfærdige udsagn og handlinger,som rettes mod vedkommende, og svarer hævnende igen med aggressiv,udadvendt vrede, som let kommer til udtryk.

Kan lide udfordringer, at slås, konkurrence, tage kommandoen (ellerstrækker man sig hurtigt tilbage), kan lide at lave regler som andreskal følge, skal have trumfet sit synspunkt igennem. Vil bevare magtenuanset omkostningerne. Diktatorisk og tyrannisk. Skal kontrollere sit rum,sine ejendele og andre personer, som evt. kunne influere deres tilværelse.Et alt-eller-intet udsyn, tingene ses i ekstremer, ingen mellemløsninger.Sort/hvid, ven/fjende. Mellemting føles som sårbarhed, og somåbning for nye angreb. Ser ikke andre som ligeværdige, respektererikke andres behov og skaber herre/slave forhold, og det skaber mange fjender.Føler sig kun sikker, når de kan give ordrer og få andretil at adlyde. Hyklerisk og dobbeltmoralsk. Skifter mellem at sættegrænser (for andre) og selv bryde grænser. Viser åbenlystvrede og magt, går til angreb, har stor respekt for modstandere, somvil stå frem og kæmpe.

Vrede vendes mod verden. Lav frustrations-tærskel. Vreden følesstærkt i kroppen, og skal ud med det samme, og gør at de følersig store og stærke. En uafsluttet konflikt skal afvikles fysisk herog nu, eller ruger man over den og det skaber irritation og lede. Stårde i en underordnet position vil de søge og teste grænserne.Står de selv i overordnet position vil de søge at sikre egnegrænser. Ønsker forudsigelighed og kontrol over sit liv, ogbliver let irritable og trætte, hvis der ingen udfordringer er. Kederde sig laver de ballade, starter en slåskamp, vredesudbrud over banaliteter,hævnaktioner og trusler. Er de blevet såret, er det helt retfærdigtat skabe balance ved at hævne uretten.

Måtte slås i barndommen, kun de stærke overlever. Ambivalentoverfor moderen. Et vigtigt moment i deres udvikling er konstant at testesin styrke og vilje overfor moderen. For at overleve måtte der skabesen hård skal. Kæmpede mod uretfærdige omstændighederog overlevede ved at konfrontere og få fjenden til at flygte. Blevhurtig voksen for at klare sig selv. Laver sine egne regler. Blev alt fortidligt udsat i modstridende situationer og oplevelser. Blev forfordeltog måtte beskytte sig selv. Mistede tidligt sin barnlige uskyld. Lederefter en instans de kan have tillid til, og søger efter årsagerog personer, som er skyld i ulykken, søger at straffe de pågældende.

Har vanskeligt ved at se fejl hos sig selv, egne handlinger og synspunkterkan der ikke stilles spørgsmål ved. Underliggende angst omsættestil vrede, som vendes mod omgivelserne, og derigennem føler de sigstærke. Er dybt mistroiske overfor andres intentioner. Leder efterskjulte hensigter. Er der modstand går man i angrebsposition, fokusererpå egne positive sider og modstanderens negative. Ser ingen positivesider hos modstanderen. Modsatte meninger er “dumme”. Har altidselv ret. Er ikke modtagelig for kritik. Er stejl selv når de konfronteresmed alternative fornuftsargumenter. Mister fleksibilitet i opmærksomhed,som hindrer dem i at reflektere over egen rolle i konflikten. Affejer nyinformation som kunne svække egen position. Har svært ved atindgå kompromis’er. Føler sig stærkere end modstanderen,maksimerer egen styrke og minimerer modstanderen. Andre som ikke er i kontaktmed deres egen aggressivitet bør holde sig væk. Et smertefuldtemne fortrænges simpelthen, ikke nødvendigvis ved at skiftefokus til noget mere behageligt, men man konfronterer det – uden at se det!Lærte at viste de tillid, blev de bare udnyttet af andre. Vil videhvem de op i mod og hvem de kan stole på.

Opmærksom og sensitiv overfor andres negative intentioner. Kæmpermod uretten og er stolte over at kunne beskytte andre. Meget beskyttendeoverfor sine venner. Kan være kraftfulde støtter for andre,ønsker at gøre livet nemt og sikkert for vennerne. Påtagersig gerne andres kampe og problemer og er derfor en efterspurgt allieret,når der er optræk til konfrontation. Bliver ofte udpeget somballademageren, selvom vedkommende blot talte på andres vegne. Andreintimideres ved deres pludselige vredesudbrud, og forstår ikke atdisse kan være tegn på søgning af intimitet.

Arbejder energisk fremadrettet, følger sine impulser og hvad dersynes fordelagtigt og behageligt uden tanke for egne motiver. Er der nogetman vil, går man straks i aktion, ikke tid til indadvendte overvejelserog selv-kritik. Handler først og tænker siden. Ingen skyldsfølelseeller selv-kritik. Er målet gjort klart arbejdes koncentreret, somvar der tale om en militær konfrontation. Føler ingen personligebegrænsninger og fornægter egen psykisk og følelsesmæssig smerte. Gennemfører sportskampen selv om hånden er brækket.

Vanskeligheder når omstændighederne skifter, f. eks. i tilfælde af en forelskelse, som åbner for de følelsesmæssige sider.Vender sig mod overstimulering, overforbrug, højt intensitets niveaufor at kunne “føle sig i live” og for at fjerne opmærksomhedenp å følelser, undgå at skulle fokusere på egentlige følelsesmæssige behov. Grænsesøgende for at holde dampen oppe. Står fjernt fra sine egentlige ønsker og behov,sin essens. Er enegænger – selv i parforhold. Man bor sammen, mener ellers meget borte fra hinanden. Sex og aggression blandes sammen i vulgær machismo. Intimitet og venskab formuleres som en “samarbejdsaftale”.Man ved hvor man har hinanden – uden at være de største venner.Har kun tillid til folk som er villige til at underkaste sig og opgive kontrollen med sit liv. Misforstår andres sympati, som tages for patronisering. Gode råd afvises, hjælpere skubbes fra sig. Taktløse og trykker på andres ømme punkter uden at forstå konsekvenserne. Finder fejl hos andre for at dække over egen sårbarhed. Ustandselig på udkig efter små tegn på mistillidsbrud.

Sprogspil: Formynderi, sarkasme, sadistisk og provokerende: Dit problem er at…! Det er er pligt at lade andre vide hvad der er godt fordem. Overlegen, selvretfærdig. Opnår magt og kompetence gennemsin fysiske gestikulation og optræden og opnår derigennem en dominerende position.

Integration: Den store modsætninger mellem integration ogdesintegrationsretning skaber grobund for voldsomme konflikter. Nårde integrerer og bevæger sig mod punkt 2, benytter de deres magt og styrke til fordel for andre, går med folk i stedet for mod folk. Lærer at genoplive den tabte barnlige tillid og uskyld, som blev ofret for at kunne overleve i en uretfærdig, frygtelig verden. Lærer at tjene andre i stedet for at ville kontrollere andre. Indser at truslen mod deres sikkerhed skabes af de konfrontationer, som de selv afstedkommer. Gårfra automatisk at forvente modstand og at ville dominere en situation, udenfleksibilitet i sine synspunkter, insisteren på en partiel sandhed, henimod med tillid korrekt at opfatte og tilpasse sig skiftende handlingsforløb.

Desintegration: Når de bevæger sig mod punkt 5 ogisolerer sig væk fra folk, bliver de paranoide, og synes at alle fjender har rottet sig sammen mod dem. Bevæger sig fra selvsikkerhed og styrke,mod selvoptaget eventyrsøgning, kraftfuld ekspansion og intimiderende konfrontationer, til løgnagtighed, irritabel og rå aggressionog hævnende destruktion. Sætter sig uden for samfundets regler og normer gennem hærværk og kriminalitet.

Typisk forsvarsmekanisme: Fornægtelse, dvs. man undgår at se og erkende truende aspekter af den indre eller ydre virkelighed. Trækker tæppet over hovedet. Sygdomssymptomer bestrides, tages for ganskeufarlige. I valg af spirituel/meditativ teknik, bliver tendensen til at fornægte fejlagtigt omsat til: ikke at skulle tænke. Der skeringen tilbagetrækning af opmærksomheden fra de passerende tanker, som ved normal meditation. Med kraft og disciplin søges tankerækken blokeret, og der fokuseres på et indre tomt rum. Når den anspændte fokusering på det indre tomme rum slækkes eller afslappes, dukkertankerne igen op med stor fart og der bliver tydeligt at opmærksomhedenaldrig rigtigt skiftede. En kontrolleret stirren ind i væg, på samme måde, som når smertefulde behov fortrænges. Intet smertefuldt tillades at passere blokeringen. Det er ofte forbundet med stor smerte at bearbejde sådanne fortrængninger, sandheden føles overvældende og kuldkastende, og selvopfattelsen svinger til mindreværdsfølelser. Alt hvad der var rigtigt og godt, bliver nu til forkert og dårligt.Det er flovt og smertefuldt at skulle acceptere egne fejl, dårlige sider og begrænsninger.