add_action( 'after_setup_theme', 'declare_sensei_support' ); function declare_sensei_support() { add_theme_support( 'sensei' ); }

Wuxi 2011

Wuxi 2011