Organisatorisk læring – poul goldschadt 1998

Den lærende organisations-konceptet synes at være fulgt efter TQM og BPR procesmanagement: Konsulentbureauer og IT-industrien synes lige nu i gang med et hidsigt væddeløb med at omklamre “den lærende organisation”. Organisatorisk læring bliver af mange kan betegnes som et kvantespring indenfor virksomhedsledelse og organisationsudvikling. The cognitive turn – jump to non-linear hypertext! Memetics!

TQMBRPOL
FocusVariancesBusiness ProcessOganizational learning
PurposeBetter quality/serviceProfitabilityKnowledge/innovation
Management strategyTop/down/buttom upTopdownButtom up
Initial analysisCustomer satisfactionIdentify visionEmployee consultation
Typical methodsBenchmark Best in classProcess modeling Org. change methodFocus group User development
Nature of changeQuantum leapsObliteratingFocus group
Pedagogical modelSingle loopDouble loopSingle/double loop
Work designHolisticEmpowermentTea, work
Purpose of ITLimited role Documentation of prod.flow Monitoring flow/performanceRole centre stage Radical new ways of IT Integrated systemsSymbiotic role Continious feed-back Transparency
ImpementationComprehensiveRadicalIncremental
MotivationCommitmentBurning platformIntrinsic motivation

 

Bag den lærende organisation og videns-management tankegangen – det vidensbaserede samfund. Fordelene ved BPR procestankegangen kan efter min opfattelse ikke lige overføres til den lærende organisation, dens videns-aktiviteter og dermed vidensmanagement. Men der er store ligheder og berøringspunkter. Viden som fremtidens strategiske ressource.

I det videnbaserede samfund er anvendelsen og styring af viden en essentiel konkurrenceparameter for virksomheder. De mest succesfulde virksomheder er dem, som bedst formår at anvende den viden, der eksisterer i og uden for deres organisationer. Lærende organisationer betegner organisationer, hvor mennesker/medarbejdere til stadighed udvider deres evne til at skabe resultater, de virkelig ønsker, hvor nye initiativer og måder at tænke på støttes, hvor der er et fælles engagement, og hvor mennesker kontinuerligt lærer at lære sammen.

Den lærende organisation er en bevidst valgt virksomhedsfilosofi, hvor medarbejdere, grupper og organisationen som helhed er fokuseret på at lære. Opsamling af viden – information retrievel – er centrale kompetencer i Den lærende organisation.

Fra Taylors Scientific management koncept, funktionelt opbyggede organisationer med specialisering af arbejdskraften, fik vi centralisering, storskalet økonomi. Ledelsesudvikling og politikker og procedurer og politikker for linje-personel. Fra landbrug over industri, markedsglobalisering til planetarisk tænkning. Fra det mekanisistiske verdensbillede over det termodynamiske verdensbillede til det kybernetiske. Der tale om et nyt syn på virksomheden som inddrager større og større dele og helheder. Der er med den lærende organisation tale om en gennemgribende multi-dimensionel forandring, der transformerer alle apekter af virksomheden.

Der er med OL (den lærende organisation) således ikke bare tale om en ny procesorienteret ledelsesstrategi, med fokus på processer og den funktionsopelte organisation.

Det er med Ol ikke alene tanken om blot effektivisering af forretningsgang såsom ordrebehandling, salg/marketing, logistik og administration.

Der er med OL ikke alene tale om at bevæge sig fra en situation med vertikalt opdelte organisation i funktioner til en horisintal og procesorienteret.

Det er ikke nok blot at tale om “nyt syn på virksomheden”, nøgleordne er ikke procesorientering, innovativ anvendelse af IT osv. Det er ikke nok med ambitioner om optimering af resultater

Der er ikke tale om nogen kontinuerlig forbedrng af eksisterende processer.

Der er med OL tale om forandring i det ledelsesmæssige grundsyn og filosofi! Et radikal skift i syn på innovation og diffusion. Der er med OL tale om et ganske andet grundsyn. Fra multidimensionelle modelindgange til kybernetiske neurale netværksfilosofier. Den lærende organisation – Kreativ organisationsudvikling i en postmoderne verden! Fra et mekanicistisk, over et termodynamisk, til det kybernetiske.

LedereLedelse
Information (ofte envejs)Netværkskommunikation
Struktur Proces
S.k.rationelle planerKreatiive visioner
RegelstyringRammestyring
KvalifikationKompetence
StabilitetFlexibilitet
Fastholdelse af aktuelle positionerÆndringsberedskab
Org. som en stat i statenUdadvendthed (Corporate Image)
Varetage alle funktioner selvOutsourcing
ProfitmaksimeringBredspektret målopfyldelse
Individuelt arbejdeTeamarbejde

 

Faglig specialistGeneralist
Funktionelt ansvarPersonale ansvar
ManagerLeader
Universel ledelseSituationsbestemt ledelse
Yre kontrolIndre styring
Hierarkisk ledelseProjekt- og netværksledelse

 

Faglige kvalifikationerBredspektret kompetence
Blind loyalitetCommitment
Udfylder jobVaretager arbejdsopgaver
Samspil på virksomhedens præmisserBevidsthed om selvværd, krav
Permanent ansættelseKort og deltid
Vertikal forfremmelseDynamisk karriereudvikling
Belønnes for arbejdstidPerformance baseret løn
Vrksomheden påtager sig hovedansvar for udviklingMedarbejdere har ansvar for egen udvikling

Den lærende organisation har afskaffet forestillingen om at læring er en passiv aktivitet og bygger i stedet på actions-læringsprogrammer, der kombinerer indlæring og jobudførelse.

Fokus flyttes fra selve undervisningen til i højere grad at end tidligere at omfatte både fasen før selve træning samt fasen efter. Der kan blive tale om individuel coaching. Ledelsesudviklingen er i højere grad en målrettet in-house proces. Teambuilding og teamudvikling er et vigtigt fokus område i forbindelse med kompetenceudvikling i den lærende organisation. Viden defineres som information med stor målbar værditilføjelse / fortolkning, sammenhæng, konsekvenser af information fra eksperter. Processer er viden/data – videnstransfer. Organisationen som et system af beslutninger. Virtuelle organisationer, dvs. en service organisation, selv hvor der er et fysisk produkt involveret. Selve produktet betragtes som et biprodukt til selve måden, varen produceres, forandres og leveres. Kulturen træder i centrum – værdier. en lærende organisation. Mål og midler skal ses i nyt lyt lys. Måder beslutninger træffes ændres, nye konsekvenser iagttages og skal medregnes gennem reflektion. Læring betyder at virksomheden indarbejder fortsat udvikling i processerne, det er ikke nok blot et repetere vante arbejdsgange. Viden er kommunikation som er beslutninger – som er talehandlinger og dialog.

Fæmenologisk kan den lærende organisation anskues som havende en intern og en ekstern side, inderside og en yderside, og en personlig og en kollektiv.

IndreYdre
Individ1. PA – Psykisk arbejdsmiljø – Person og intentionalitet3. DLO – Den lærende organisation – Adfærd
Kollektivt2. DUA – Det udviklende arbejde – Livsverden4. HRM – Human Resource Management. Organisationen som socialt system